Foro- Ciudad.com

San Martín de Trevejo - Caceres

Poblacion:
España > Caceres > San Martín de Trevejo
23-06-09 13:12 #2557662
Por:Ringurrangu

Wikipedia en a vosa fala
Nun sé si sabréis que fai un anu mais o menus que temus un'a Wikipedia en altuestremeñu:

http://ext.wikipedia.org

O principal requisitu que se exigía era que a lengua tuvera un códigu ISO propiu. As duas coisas se cumplin tantu p'o estremeñu (códigu ISO "ext") cumu p'a fala (códigu ISO "fax"):Quiría preguntalvus si vos pareci ben a idea de que hubera un'a Wikipedia en a fala. Porque pareci que felsi poi felsi, o únicu que fai falta é poñelsi.

Un salú a tos (y perdón por si o mei mañegu algun'a ve nun é to o correctu que me gustaría).
Puntos:
24-06-09 19:50 #2568877 -> 2557662
Por:Migreira

RE: Wikipedia en a vosa fala
Non siría unha ma idea.Ya é vistu a wikipedia en extremeñu y está ben
Puntos:
24-06-09 19:51 #2568893 -> 2557662
Por:Migreira

RE: Wikipedia en a vosa fala
Disculpas a Ringurrangu por no salualo y dali a benvinda a o Foru.Ca vé somus mais
Puntos:
09-07-09 14:11 #2673453 -> 2557662
Por:Un que mira

RE: Wikipedia en a vosa fala
Siria interesanti, pero a mi me paredi inviabli visto que nun hay niñun consensu sobre a gramática da fala, y por o menos a mi ya me doi bastanti a vista de vel coisas cumu a placa da "Calexa do portu", que en ve de leelsi "caleisa" paredi que disera "calecsa" o "calesa"... Y por supuestu, o mítucu "SA Martín" da entrá.
Puntos:
09-07-09 22:45 #2677612 -> 2673453
Por:NACHITU

RE: Wikipedia en a vosa fala
Benvindu Ringurrangu i celebru a vorta de Um que mira, feia tempu que
num se le via por aqui, num se si le di en sei dia a benvinda a Migreira
si num se la di se la doi agora tamén.
D'acordu cum Um que mira en cuantu a os criterius sobri a gramática, de
siguil asi istu vai a parecel a torri de Babel.
Cuandu Brodas didi soidi a Fala que farta le fai, creu que se refieri a
istu, pensamus en castelhanu pâ escribil en manhegu i asi nos vai.
Tradudindu Calexa si istu siria manhegu diria Caleja en castelhanu, cuandu siria Calleja, d'esta forma en manhegu siria a mei entendel
Caleixa, ia que se perdi a LL por a L i a J por a X.
Tamén se ve eno Lugal en algum'a placa Antigu en lugal de Antiguu, peru
estariamus asi i num acabariamus, en difinitiva num hai unificación de
criterius, tampocu hai que sel filolugus pâ entendel um poicu, num temus
máis que uivil a os maioris i nos daremus conta cumu se fala, pos asi
s'escribi cum pequenas variantis.
Temus mutu que fel pâ cambial istu, poicu a poicu sera.
Soidi pâ tôs i tamén pâ Fala.
Puntos:
09-07-09 23:50 #2678166 -> 2673453
Por:Chenchu

RE: Wikipedia en a vosa fala
"Un que mira"

¿Inviabli unha Wikipedia?
purque nun temus unificación de criterius sobre a ortografía
da nosa lengua. Volvemus a o de sempris: o camiñu se fai a andar.
Cuandu Lebrija en o 1942 publicó a Gramática Castellana (que nun
se necesitaba segun a Reina Católica) feya mutus siglus que se falaba
en román paladino, afirmaba Berceo, y ca cual dos poicus que sabían
escribir, se expresaba de sua maneira. Pos estamus con o a FALA
en a edai meya e isu que dispoñemus de alta tecnología. Opinu
que siria bo unha WIKIPEDIA (diccionariu) que solamente se poiría
realizar si as Administraciós locais y regionais se comprometin a fela.
Ei agora me conformu con que as Actas dos Plenus se redactaran
en mañegu y se expuyeran en o tablón de anuncios do Ayuntamentu.

Si nun existi consensu sobre a gramática da fala, cumu tu muy
ben afirmas, é comprensibli que ca cual escriba
CALEISA cumu o autor o crea convenienti. O problema
nun creu que sea ési, si nun os letreiros/letreirazos que rompín
a belleda arquitectónica do nosu lugal.

boas noitis
Puntos:
10-07-09 00:03 #2678246 -> 2678166
Por:No Registrado
RE: Wikipedia en a vosa fala
Certu e que o camiñu se fai andandu, pero inclusu así, un minimu consensu fai falta, y por a situación da fala, ay por o menus 3 formas de escribil en usu, a forma castellana (que me paredi a mais natural por que o 100% de falantis de mañegu ten o castellanu comu segunda lengua y comprendi as normas gramaticais), a galega y a purtuguesa.
A galega y a purtuguesa nun resultan intuitivas pa nos os nativus, y si le pos de nomi en a wikipedia a un articulu con a gramática galega, poi nun sel sincillu pa os que nun tenin esa vision das palabras, chegal a a pagina en cuestion.
Pa o altoextremeño, esta Gabriel y Galan, que sento una gramática de facto, y que por a misma naturaleza do extremeñu, e mutu mais sincillu unifical criterius.
O que me paredi que fai falta e que se falla producción de cuntiniu literariu en mañegu, que se fali aquí, que se escriban canciós, etc. Que sea o pueblu quin senti unas basis mínimas sobre as que fel una gramática real, y nun nos veñan impostas por as ideas mais o menus acertas da clasi pulítica o dos seis amigus.

Un saludu, y, como firmáis por aquí, soidi pa a fala, ;)
Puntos:
10-07-09 10:42 #2679713 -> 2678246
Por:Chenchu

RE: Wikipedia en a vosa fala

Os objetivus toos os temus clarus respectu o traballu a realizar
con a FALA, pero ¿Cúmu? ¿Quín se responsabiliza? "Un mínimu consensu
fai falta" pero quin le pon o cascabel a o gatu. Valverdi é a población con mayor númeru de falantis, por consiguienti dibiría ser a locomotora. Os galegus se han preocupau mais por a nosa lengua
que a Junta de Extremadura entoncis ¿pur qué nun adoptar a sua
normativa gramatical? y están deseandu que solicitemus a sua ayua.
Nun entendu qui ques idil (¿eris "un que mira"?) con isu "a clasi pulítica" nos quel impoñer a suas ideas en relación con o tema que estamus tratandu.De ser asi, OJALA estuveran preocupaus e intentaran impoñernus a "suas ideas" y buscaran os meyus pa proteger a nosa fala.
"Que sea o pueblu quin senti unas basis mínimas ...." o pueblu é a genti que vivi y traballa en os tres lugaris y os de fora que nos preocupa a conservación de esti ben cultural que é a nosa fala... nun sé si é mutu o poicu, pero toos os que participamus en o Foru y con "soidi a fala" algu estamus fendu, creu ei.
Si miras de dondi partimus algu hemus abanzau que os nosus antepasaus
o falaban pero nun o escribian. Que mutas lenguas estan desapareciendo
y a nosa a temus enferma, pero nun gravi.

Bos días


Puntos:
10-07-09 11:28 #2680016 -> 2679713
Por:Un que mira

RE: Wikipedia en a vosa fala
Pasa que os pulíticus nun son filologus, y un intentu de que adaptemus a gramática galega nun beneficia mas que os seis interesis, non os nosus. O exitu de una gramática radica en o intuitivu que e o sistema escritu con respectu a o falau, pa os falantis. Ni as cedillas por Z ni as X por S son intuitivas pa o 90% dos habitantis do val de sálima. Dili a miña aguela que escriba una frasi en mañego que conteña as duas "s" do mañegu, y mira a ver si usa X o S.

Me paredi surrealista que a alguien le interesi que veñan de fora a insinalus a escribil a nosa fala cuandu a mayuria da población local sabi leel y escribil castellanu, y poin comunicalsi por escritu en mañegu sin mais complicaciós, usando reglas gramaticais do castellanu, cumu estoy fendu ei mismo agora. Has diferentis "S" por ejemplo, se poin consideral alofonas, y nun necesitan de otra grafía, por que os que lean un textu así si que sabin cumu se pronuncia.
Puntos:
10-07-09 12:24 #2680410 -> 2680016
Por:Chenchu

RE: Wikipedia en a vosa fala

Nun se trataría de unha copia mimética si non de tel
una basi mínima que al fin y o cabu o galegu
é lengua románica y asi cumu Lebrija se baso en o latín
pa escribir a Gramática nosotrus puíamus fer o mismu. Tes
radón en cuantu a consonanti silibanti /S/ pero, ya falamus
aqui,cúmu escribir ginya yinya= prunus cerasus.

A palabra CALLEJA, calle estrecha, pues a puimus escribil CALEIXA, CALEISA, CALEXA. A ortografía é arbitraria y siría unha supuesta
CUMISION da FALA (CdF)a encarga/responsabli de orientarnus.

Observu unha contradiccion entre que nun existi unha basi mínima pa
fer unha Wilipedia, segun tu, con o que afirmas:

"usando reglas gramaticais do castellanu, cumu estoy fendu ei mismo agora (...)" está solucionau o problema da ortografía da nosa Fala.

bos días
Puntos:
10-07-09 12:34 #2680481 -> 2680410
Por:Un que mira

RE: Wikipedia en a vosa fala
A mei paredel si que existi esta basi "intuitiva" de usal a gramática castellana, pero hey nun soy a mayuría, ni teñun niñun podel sobre o tema, así que pesa mais o que diga quin fidu as placas do lugal que a miña cumu falanti cumún. ¿Que pasas si empezu ei esa wikipedia? A poñu a miña maneria, y lugo chega un valverdeiru que le gusta a gramática purtuguesa y o escribi toa a sua maneira, o se queja de que ei impusera esas normas por habel siu o creador de esa versión da wikipedia.
Nun digu tampoicu unnanimiai, que isu e impusible, pero consensu si. Comprendi que a opinión para con a fala da real academia galega e de to menos imparcial o consensua con a llenti do lugal.
Puntos:
10-07-09 13:29 #2680916 -> 2680410
Por:Chenchu

RE: Wikipedia en a vosa fala

Tu ponti a fela que vas recibir apoyu MORAL de to foru, estoy
seguru. Precisamenti unha WIKIPEDIA é que a vayas creandu cumu
tu didis a tua maneira y resultaría enriqueceor que a genti participara
y se debatira.Ya verias como se crearían consensus al menos entre
os participantis. Si aqui acordamos, por ejemplu, escribir CALEXA con
/X/ aunque a ti nun te gusti (a mi tampocu), pero habrá en otras palabras dondi se te fairían concesios, que aqui nun estamus en unha
batalla a ver quin a gaña.

Resumindu:

Que porque veñan valverdeirus que les gusti a gramática purtuguesa, partidarius do galegu, nun identificauS que te criticaran por un traballu que vas a fel sin cobrar...cumu tu comprenderás nun son
profundus argumentus pa que nun a fayas.

bos días
Puntos:
11-07-09 17:15 #2688243 -> 2680410
Por:No Registrado
RE: Wikipedia en a vosa fala
Hola a tos! Soy el tiu Cancho, de la Wikipedia en altoextremeño, y me váis a perdondar pero no conozco el xalimegu como para escribir este mensaje ena vosa fala. Veo que este hilo ha tirado más por el tema de la ortografía que por la wikipedia en si. No os voy a engañar: el tema de la ortografía es un serio impedimento a la hora de dar un aspecto fuerte y sólido a una posible Wikipedia ena fala, pero no es condición indispensable. En la Güiquipeya, usamos en su día la "Ortografía del extremeño", creada por Ismael Carmona, para traducir la interfaz, esto es, el menú, los mensajes y este tipo de cosas. No obstante, cada cual puede usar la ortografia que le venga en gana (siempre dentro de unos límites), y queda indicado que ese artículo concreto no utiliza la ortografía común, aunque ello no quita que sea perfectamente válida. Con la fala no iba a ser menos. El mayor inconveniente viene a la hora de escoger la ortografía que se utilizaría para traducir la interfaz. Aquí sí que habría que alcanzar un consenso SÍ O SÍ. Personalmente, recomendaría la que sea más facil de entender a todas las personas du lugal (ustedes sabrán cual es), independientemente de que lingüísticamente convenga más o menos. El día que (esperemos que pronto) la fala tenga un caracter OFICIAL (sí, con mayúsculas) y haya una comisión de expertos dedicada a unificar gramáticas y ortografías y este tipo de cosas, se harían los cambios que fuesen necesarios

Insisto. La ortografía es lo de menos. Lo más importante para hacer una Wikipedia lo tenemos: que sea un idioma reconocido, que haya gente que hable ese idioma reconocido, que ese idioma cumpla las condiciones para tener una Wikipedia y que haya gente (como un servidor y otros muchos) dispuesta a ayudar en lo que haga falta para que el proyecto tire p’alantri. SÓLO NOS FALTA UNA COSA PARA SABER SI ES VIABLE EL PROYECTO: que haya gente dispuesta a colaborar en la creación de artículos y que difundan pol to u val du Xálima que ha nacido la WIKIPEDIA ENA FALA.

Bos dias Muy Feliz

Tiu Cancho
Puntos:
13-07-09 22:59 #2702650 -> 2680410
Por:chitu

RE: Wikipedia en a vosa fala
Ami me pareci ben istu de fel unha Wikipedia, pa mi, o que se atreva y teña tempu de emplezal, ten to o apoyu, si ven un Valverdeiru y contradidi, está en o sei dereitu por que elis, falandu a misma basi da fala nosa, tenin otra distinta,non mutu, pero hay mutas palabras y formas de expresión y pornunciación distinta, igual que os Lagarteirus. Alá ca un con sua varianti. O que si e verdai e que habra que acuil a gramticas, de o mismu origin, pero ya consolidás, por lo menus pa, por analogia, resolver algún problem que poa plantealsi. O tema de a X e interesantísimu y aunque en mutas coisas nun quepa o consensu, por que son como son y si non están mal, habrá otras que si, por que "legislau" tomandu a palabra por "oficial", habel, nun hay na, inda. Creu que está estudiau ya o tema das distintas pronunciacios da "S", casa, coisa, ect.
pero ei nun coñozu ben o tema, quizás Mingu si, bueno, pos que axui. Soidi pa os, ben vindus a os novus y ya descubriremus a un que mira y otrus aún nun cuñucius por o seudónimu. Un saluu y soidi a Fala, Chitu,.
Puntos:
14-07-09 00:30 #2703419 -> 2680410
Por:No Registrado
RE: Wikipedia en a vosa fala
Eso, como os digo, no es problema. Os voy a poner un ejemplo de la Güiquipeya:

http://ext.wikipedia.org/wiki/Serapias_perez-chiscanoi

En esta página se usa una orografía distinca a la que se usa en esta otra:

http://ext.wikipedia.org/wiki/Marcu_Uréliu

que a su vez es distinta a esta:

http://ext.wikipedia.org/wiki/Luenga_est%C3%B3nia

Y así por el estilo. Sin embargo, algo tienen en común todas ellas, y es que la dirección URL (el enlace, vaya) está escrito en una ortografía concreta, la cual fue elegida para unificar los títulos y para traducir la interfaz y el menú de la Güiquipeya. Pero insisto de nuevo: estos cartelitos que hacen distinción entre las distintas ortografías escritas en la Güiquipeya podrían hacer perfectamente la distinción entre lagarteiru, mañegu y valverdeiru y a su vez la distinción entre las formas de escribir cada uno de las variantes de la fala.

Yo edito en la wikipedia en castellano y en altoextremeño, y me he informado sobre el proceso de creación de una Wikipedia. De las cuestiones "técnicas" nos podemos encargar los que tenemos más experiencia (así vosotros iréis viendo cómo funciona una wiki e iréis aprendiendo poco a poco).

Sólo necesito, de alguna forma, saber cuanta gente estaría dispuesta a editar, porque tampoco me querría pegar la paliza para que luego no edite nadie y borren la wiki. Esto, evidentemente, no es compromiso alguno, pero claro, no es lo mismo que empiecen dos redactores (que si uno fallara perderíamos al 50% de los efectivos xD) que tener 50 potenciales redactores.

Otra cosa, si al final alguno se lanza creo que sería conveniente intercambiarnos los correos para poder coordinar y ver las posibilidades, es decir, ver los medios humanos de los que disponemos para llevar a cabo la idea y si merece la pena.

No os asustéis, que aquí no hay compromiso ninguno, pero lo dificil es empezar y si alguno estuviera interesado y, además, usase "Messenger" podría explicarle MUY DETALLADAMENTE en qué consiste realmente hacer una wikipedia.

Espero que haya alguien tan ilusionado como yo en darle a la fala una wikipedia. Por favor, si hay alguien interesado que me lo diga y vemos cómo intercambiamos el correo (es que dejarlo por ahí en un foro no me gusta, porque te empiezan a mandar correo basura)

¿Alguno se apunta? Muy Feliz

El tiu Cancho (soy más vago que la leche, creo que en verdad no perdería tanto tiempo haciéndome una cuenta)

Un salúu y soidi a fala!
Puntos:
14-07-09 11:55 #2705268 -> 2680410
Por:Chenchu

RE: Wikipedia en a vosa fala

Gracias "tiu Cancho" por la aportación/informacíón.
Sería conveniente que te inscribieras en el foro
con el objetivo de ponerse en contacto contigo por via privada.

bos dias
Puntos:
14-07-09 14:35 #2706452 -> 2680410
Por:Tiu Cancho

RE: Wikipedia en a vosa fala
Registrado. Interesados, mandarme un privado (a ver si sé cómo furrula esto). En principio no vamos a hacer nada, sólo quiero hablaros de qué es una wikipedia de forma general, que veais que no tiene que llevaros mucha parte de vuestro tiempo libre y que seguro que cuando empecéis a ver cómo funciona se quita el susto inicial (todos al principio estamos cagaos cuando hacemos nuestra primera edición).

Espero vuestros correos Muy Feliz
Puntos:
11-08-09 13:37 #2918329 -> 2678166
Por:Chalrieira

RE: Wikipedia en a vosa fala
Error de Chenchu: Nun e 1942 cuando escribí a Gramática Castellana, Antonio de Nebrija, si non en o anu 1492, repitu: 1492, anu de o descubrimentu de América, de acabar a Reconquista de España y de Escribir a Gramática de a Lengua Española, por Nebrija.
Foran tres acontecimentus muy importantis que hubu en o 1492, que reinaban os Reyes Católicus.
Soidi a Fala.
Chalrrieira.
Puntos:
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:27/06/2018
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com